1. Là nhà nhập khẩu và phân phối gỗ từ Peru,Argentina :

  • Gỗ hương huyết
  • Cẩm
  • Trắc

2. Là nhà xuất khẩu Tôm Hùm, Ốc Hương đi các thị trường

  • Asian, China, Hongkong, Taiwan, Korea.